วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. สอบผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์: ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มี ๓ ตัวบ่งชี้
มีบันทึกร่องรอยคุณภาพ
(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน)

1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับคุณภาพ
4--ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการและเป็นแบบอย่างได้
3--ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่
2--ผลงานครบถ้วนแต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
1--มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายแต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก

1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การนำนวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ระดับคุณภาพ
4--มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดยมีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการเผยแพร่ในวงกว้าง
3--มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดยมีการบันทึกหรือกล่าวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะในลักษณะหนึ่ง ไม่มีการเผยแพร่ในวงกว้าง
2--มีการนำนวัตกรรม/วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานสามารถระบุลักษณะ/ประเภทนวัตกรรมได้แต่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
1--ปฏิบัติงานตามแนวทางปกติยังไม่มีการนำนวัตกรรม/วิธีการใหม่ ๆ มาใช้
1.3 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
4--มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานทุกรายการที่ได้รับมอบหมายจนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3--มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานที่ได้รับมอบหมายจนผลงานเป็นที่ยอมรับในองค์กร
2--มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
1--มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ได้รับมอบหมาย

.......................................................................
เ ฉ ล ย คำ ถ า ม ที เ ล่ น ที จ ริ ง ชุ ด ที่ ๘
๑.ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดขององค์การที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ก ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ
ข องค์การแห่งการเรียนรู้
ค ความรวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ง เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่สามารถเทียบเคียงได้
๒.จากวงจรพัฒนาคุณภาพของ ดร. Deming เมื่อถึงลำดับ A แล้วขั้นต่อไปคืออะไร
ก จบสิ้นกระบวนการ
ข P
ค P และยกระดับคุณภาพ
ง เริ่มต้นโครงการใหม่

คำถามสอบภาค ก ทีเล่นทีจริง ชุดที่ ๙
๑.ผอ.โรงเรียน มีการจัดทำผลงาน ซึ่ง มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดยมีการบันทึกหรือกล่าวถึงในเอกสาร/หลักฐานลักษณะในลักษณะหนึ่ง ไม่มีการเผยแพร่ในวงกว้าง.. ผอ.ท่านนี้ได้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใดในตัวบ่งชี้นี้(ข้อสอบภาค ก ปี ๒๕๕๒)
ก ระดับ ๑
ข ระดับ ๒
ค ระดับ ๓
ง ระดับ ๔
๒.ผอ.โรงเรียนกล่าวว่า...คุณครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจมาก... ข้อใดถูกต้องมากที่สุด(ข้อสอบผอ.เขต )
ก มีประสิทธิภาพ
ข มีประสิทธิผล
ค มีผลลัพธ์
ง มีผลสัมฤทธิ์.......ท่านใดสนใจตอบคำถามโปรดส่งเมล์ ถึง TOPTEN TUTOR ที่ krututor@hotmail.com หรือร่วมตอบคำถามในบอร์ดรวมพลสนทนาเตรียมสอบผู้บริหาร

1 ความคิดเห็น: