วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สมรรถนะประจำสายงาน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์

เฉลยคำถามทีเล่นทีจริงชุดที่ ๑๒
๑ การยกย่องชมเชยในข้อใดที่ผู้บริหารควรระมัดระวัง
ก การชมเชยผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสประชุมผู้ปกครอง
ข การชมเชยนักเรียนหน้าเสาธงเมื่อนักเรียนได้รับรางวัล
ค การชมเชยครูเมื่อได้รับพิจารณาความดีความชอบ
ง การชมเชยพนักงานบริการที่ไม่มีวันลาในรอบปี
....................................................................
สมรรถนะประจำสายงาน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ : ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่าง ๆ จัดทำอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มี ๓ ตัวบ่งชี้
๑.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานใน
ความรับผิดชอบ

ระดับคุณภาพ
4-- ระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่หลากหลายและปฏิบัติได้ โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐาน
3-- ระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและ แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา ที่หลากหลาย โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐาน
2-- ระบุสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและแนวทางการ แก้ไขปัญหาบางลักษณะ ไม่หลากหลาย มีการบันทึกเป็นหลักฐาน
1-- ระบุสภาพปัจจุบันของงานได้แต่ไม่ชัดเจนในเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหา
๒.ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ
4-- องค์ประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และมีการระบุตัวชี้วัด
ความสำเร็จอย่างชัดเจน
3-- องค์ประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
2-- หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และกิจกรรมของแผนงาน โครงการสอดคล้องกัน แต่องค์ประกอบอื่นยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
1-- วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล แต่กิจกรรมไม่สอดคล้องกัน

๓.ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
4-- มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคามหรือโอกาสความสำเร็จของงานหรือองค์กร จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ ดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน โดยนำผลการประเมินไปใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3--มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคามหรือโอกาสความสำเร็จของงานหรือองค์กร จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ ดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน โดยนำผลการประเมินไปใช้พัฒนางานเป็นครั้งคราว
2--มีการวิเคราะห์ปัญหางาน ดำเนินกิจกรรมและประเมินผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน แต่ไม่ปรากฏร่องรอยการนำผลการประเมินไปใช้
1--มีการสำรวจปัญหาการทำงานอย่างง่าย ดำเนินกิจกรรม โดยไม่ปรากฏร่องรอยการประเมินผลงานที่ชัดเจน
.................................................................................
คำถามทีเล่นทีจริงชุดที่ ๑๓.
ภาพกว้างๆของการวางแผนกลยุทธ์คืออะไร
ก วิสัยทัศน์
ข พันธกิจ
ค เป้าหมาย
ง ตัวชี้วัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น